Tag: pocahontas Page 4 / 5

The 1 Percent

The 1 Percent

Then

Then

Idiot

Idiot

Pow Wow

Pow Wow

Whiter Than Ivory Soap

Whiter Than Ivory Soap

Very Little Victim

Very Little Victim

Disappointed

Disappointed

Monday Was Fun

Monday Was Fun

The Tribe

The Tribe

Scathing Remarks

Scathing Remarks
Page 4 of 5 | tag: pocahontas